OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenie
Tieto obchodné podmienky platia pri využití/nákupe služieb na www.pinkasistent.sk a jej podstránkach, kde prevádzkovateľom je spoločnosť Creative couple s.r.o., so sídlom Letná 55, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 55 144 551, IČ DPH: SK212 188 0585, platca DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka číslo 55762/V (ďalej len poskytovateľ).

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej zmluvy medzi predávajúcim/poskytovateľom na jednej strane a kupujúcim/záujemcom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

II. Vymedzenie pojmov

Akadémia virtuálnych asistentiek je hlavný produkt spoločnosti Creative couple s.r.o. a je to vzdelávací online kurz, ktorý ľudí učí základy podnikania cez internet so zameraním na oblasť virtuálnej asistentky, či freelancera. 

Social Media Academy je druhý hlavný produkt spoločnosti Creative couple s.r.o. a je to vzdelávací online kurz, ktorý ľudí učí základy podnikania cez internet so zameraním na oblasť sociálnych sietí. 

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľ/poskytovateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci/spotrebiteľ (záujemca, zákazník, používateľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci/podnikateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo používa služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

Služba je akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne. Služba umožňuje Používateľovi vyhľadávať, zakupovať kurzy, sťahovať, a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, akým sú napríklad prezentácie, videá, projektové súbory a cvičenia alebo iný obsah digitálnej povahy (ďalej len „Elektronický obsah“).

Podporované zariadenia a softvér:

Na plnohodnotné využívanie produktov/online kurzov sa odporúča akýkoľvek mobilný telefón, notebook alebo tablet, ktorý má pripojenie k internetu a rýchlosť internetu minimálne 10 MB/s. V rámci softvéru je nutný internetový prehliadač, napríklad Google Chrome a kancelársky balík Office (Word, Excel, Powerpoint, Google Drive). Používateľ prehlasuje, že sa oboznámil so zoznamom podporovaných zariadení a softvéru. Poskytovateľ neručí za doručiteľnosť a použiteľnosť Elektronického obsahu na zariadeniach a softvéroch, ktoré nie sú uvedené v zozname podporovaných zariadení a softvéru

Sprístupnenie Elektronického obsahu:

Po uhradení Poskytovateľom určených poplatkov za sprístupnenie Elektronického obsahu, ktoré si Používateľ vybral z ponuky Poskytovateľa, Poskytovateľ do 14 pracovných dní sprístupní Elektronický obsah Používateľovi. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia Elektronického obsahu cez internet alebo voľný prístup do členskej sekcie s obsahom. Používateľ si Elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení. Poskytovateľ garantuje prístup k zakúpenému obsahu minimálne 10 rokov odo dňa zakúpenia.

Online kurzom sa rozumie online služba poskytovaná kupujúcemu. Online kurz obsahuje video záznamy z prezenčných alebo iných online kurzov spoločnosti Creative couple s.r.o. a partnerov. Celková dĺžka online kurzu je tvorená základnou dĺžkou kurzu v rozsahu 8 až 50 hodín a obsahuje aj záznamy z kurzov realizovaných v uplynulých rokov alebo bonusový obsah.

Certifikát o absolvovaní kurzu:

Získanie a stiahnutie certifikátu je bonusová služba pre zákazníkov pri úspešnom absolvovaní online kurzu t.j. prezretie všetkých videí kurzu a úspešné absolvovanie testov, ak sú k dispozícií. Tento vzdelávací program nie je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vydaný certifikát poskytovateľom slúži len na súkromné použitie a poskytovateľ sa ním svojím menom zaručuje, že spotrebiteľ nadobudol prezentované zručnosti alebo prax, ktoré osobne skontroloval. Na certifikát o absolvovaní kurzu nie je právny nárok. Kurz, ku ktorému sa certifikát vzťahuje, nemá akreditáciu. 

Od momentu prevzatia elektronického obsahu používateľom sa povinnosti poskytovateľa považujú za naplnené. Úhradou sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa.

III. Autorské práva

Používanie elektronického obsahu:
Poskytovateľ poskytuje Používateľovi nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii daného Elektronického obsahu, prezerať, používať a zobrazovať Elektronický obsah neobmedzene veľa krát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie po dobu 30 rokov od dňa odoslania objednávky záujemcom. Pri poskytnutí zliav alebo pri akciách 1 + 1 kurz zdarma, nie je doba používania obsahu obmedzená. Elektronický obsah bude považovaný za Poskytovateľom licencovaný Používateľovi, ak Poskytovateľ neurčí inak.

Obmedzenia:
Ak nie je špecificky uvedené inak, Elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu, ani si obsah ľubovoľne upravovať, či editovať. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila. Používateľ nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používateľ nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje do online počítačového kurzu tretej osobe. Za každé porušenie je Poskytovateľ sankciovaný sumou 1000€ za každé jedno porušenie, či zverejnenie zakúpeného obsahu tretej strane, či predávanie obsahu pod vlastným menom.

Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.pinkasistent.sk, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli www.pinkasistent.sk sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky www.pinkasistent.sk predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky. Používateľ nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie. Používateľ nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe. Používateľ nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet používateľa pri porušení niektorého z práv prevádzkovateľa. 

Zákaz nelegálneho používania, upozornenie pre firmy a organizácie, výhrada práv:
Používateľ nemôže používať Službu ani Elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel. Používateľ berie na vedomie, že využitím Služby a zaplatením za licenciu na použitie Elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva Poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti Elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná. Dodávateľ si vyhradzuje právo byť informovaný zo strany Kupujúceho online kurzy bezodkladne e-mailom na adresu info@pinkasistent.sk alebo písomne na fakturačnú adresu, pokiaľ poskytované online kurzy Objednávateľ poskytuje tretej strane za účelom zisku, t.j. neposkytuje vzdelávanie sebe alebo svojim zamestnancom, ale online kurzy ponúka ďalej ako službu pre tretiu stranu.

Dodávateľ si vyhradzuje právo nepredávať online kurzy a materiály konkurenčným spoločnostiam poskytujúcim online a prezenčné kurzy. Rovnako si dodávateľ vyhradzuje právo takéto online kurzy zrušiť bez nároku na vrátenie uhradenej sumy za vzdelávaciu aktivity. Takúto skutočnosť Dodávateľ vníma ako hrubé porušenie Obchodných podmienok. Táto forma predaja online kurzov Dodávateľom tretej strane nie je zakázaná, avšak Dodávateľ si však nárokuje na informácie o takomto druhu transakcie pred začatím realizácie online kurzu.

Platobné podmienky a ceny:
Ceny jednotlivých produktov a kurzov sú uvádzané s DPH a ceny na webstránke su finálne. 

Cenu za online kurz alebo ročné predplatné online kurzov kupujúci zaplatí predávajúcemu a to buď:

Bankovým prevodom na účet
Online platobnou bránou / elektronické platby Google pay (platobná brána GoPay alebo Stripe)
Na faktúru so splatnosťou 14 dní

Po vytvorení a odoslaní objednávky bude záujemcovi zaslaná zálohová faktúra, ktorá musí byť uhradená a cena pripísaná na bankový účet poskytovateľa. Je možná aj platba na faktúru s okamžitým prístupom k online kurzom. Zároveň si vyhradzujeme právo zamietnuť platbu so splatnosťou, a to najmä z dôvodu, ak objednávateľ nemá u nás obchodnú históriu, že spoločnosť objednávateľa je dlžníkom vo verejných registroch ako sú Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Daňový úrad, atď., prípadne ak objednávateľ v minulosti neuhradil v lehote splatnosti nami vystavené faktúry.

Zmeny Služby:
Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť Službu alebo jej jednotlivé súčasti. Poskytovateľ nemá záväzky voči Používateľovi v prípade, že sa rozhodne toto právo využiť. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah kurzu vrátane elektronických materiálov a výukových videí.

Ukončenie:
Práva Používateľa vyplývajúce z tejto Dohody sú automaticky ukončené bez upozornenia, v prípade, že Používateľ nedodrží ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody. V prípade takéhoto ukončenia musí Používateľ ukončiť akékoľvek používanie Služby alebo Elektronického obsahu a Poskytovateľ môže zamedziť prístupu Používateľa k Službe alebo jej jednotlivým častiam, a/alebo k Elektronickému obsahu bez nároku na vrátenie poplatkov Používateľovi.

Oddeliteľnosť:
Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo neskôr stratia platnosť a účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

Zmeny a doplnenia:
Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť Dohodu na základe vlastného uváženia. Učiní tak uverejnením pozmenených podmienok na stránke www.pinkasistent.sk. Využívanie Služby a Elektronického obsahu Používateľom nasledujúce po zmene je považované za súhlas Používateľa so zmeneným znením Licenčnej dohody, Obchodných podmienok a podmienok používania.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy:
Záujemca sa na online kurz môže prihlásiť prostredníctvom on-line prihlášky, ktorú nájde na web stránke www.pinkasistent.sk. Po prijatí objednávky sú záujemcovi zaslané potvrdenie objednávky a pokyny k úhrade (v prípade neobdržania potvrdenia objednávky, podkladov k platbe a ku kurzu, je vysoko doporučené bezodkladne kontaktovať poskytovateľa emailom na info@pinkasistent.sk). Odoslaním objednávky záujemca potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a licenčnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkanej služby na internetovej stránke www.pinkasistent.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky záujemcom (on-line prihlášky) a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email záujemcu, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a zákazník má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani záujemcu, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku. Platnosť licencií a predplatného ku kurzom začína dňom odoslania objednávky záujemcom. Upozorňujeme, že doba ročného predplatného sa počíta od dátumu objednania, nie od dátumu úhrady. Je teda v najlepšom záujme zákazníka realizovať úhradu čím skôr, ideálne obratom prostredníctvom online platobnej brány. Rovnako je v najlepšom záujme zákazníka uviesť správne fakturačné a identifikačné údaje ako sú variabilný symbol a pod. Pri zakúpení online kurzov alebo ementoringu poskytovateľ nezabezpečuje licencie na softvér alebo programy pre zákazníka. Zákazník si ich zabezpečuje samostatne. V prípade uvádzania nepravdivých, účelových či skreslených informácií si poskytovateľ vyhradzuje právo recenzie a hodnotenia nepublikovať.

IV. Podmienky používania online kurzov, e-materiálov a video materiálov
Toto je dohoda medzi koncovým používateľom elektronického obsahu a Poskytovateľ elektronického obsahu, ktorá nadväzuje na Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa a upravuje podmienky používania elektronických kníh poskytovaných prostredníctvom služieb internetového obchodu www.pinkasistent.sk (ďalej len „Služba“). Prosím, prečítajte si túto licenčnú dohodu a podmienky používania, ako aj všetky ostatné pravidlá a informácie, ktoré sa k elektronickými materiálmi, video materiálmi a e-knihám poskytovaným prostredníctvom Služby vzťahujú (vrátane, ale nie len, pravidlá, podmienky a informácie uverejnené na stránke www.pinkasistent.sk).

Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto licenčnej dohody a obchodných podmienok, žiadame Vás, aby ste nepristupovali k nákupu online kurzu. Zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky na zakúpenie elektronického kurzu, materiálov a video materiálov prostredníctvom Služby dávate najavo svoj súhlas a oboznámenie s touto licenčnou dohodou, podmienkami používania a obchodnými podmienkami. Poskytovateľ nezabezpečuje softvér ani programované vybavenie pri kúpe online kurzov a elektronických materiálov. 

Video obsah je dostupný v HD kvalite (720p alebo 1080p ). Video obsah môže mať rôznu úroveň hlasitosti. Odporúčame kurzy sledovať na slúchadlách a nastaviť si príslušnú hlasitosť cez ovládací panel počítača alebo príslušného zariadenia. Nespokojnosť s video alebo audio kvalitou kurzu nie je dôvodom pre zrušenie kurzu a vrátenie peňazí za kurz alebo ročného predplatného.

Kurzy, ktoré pripravujeme majú označenie (Pripravujeme) pri cene. Zákazník si môže tento kurz zaplatiť, je však povinný počkať na jeho skompletizovanie, ktoré trvá 1-6 mesiacov od objednania kurzu.

Každý zákazník je povinný sa oboznámiť s obchodnými, licenčnými podmienkami vrátane podmienok používania. 

Etický kódex a podmienky správania na vzdelávacej platforme a sociálnych sieťach Pinkasistent:
Používateľ je povinný dodržiavať zásady slušného chovania a netikety. Súčasťou online kurzu zvykne byť aj spoločná Facebooková skupina, kde sa Používateľ môže pýtať, či zdieľať svoje názory. Poskytovateľ si vyhradzuje právo Používateľa z tejto Facebookovej skupiny vyhodiť bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, ak správanie Používateľa je neprístupné, spamuje ostatných členov neprimerane alebo sa negatívne vyjadruje. Poskytovateľ môže Používateľa vyhodiť a zamietnuť mu prístup bez udania dôvodu a bez nároku na kompenzáciu, či vrátenie peňazí. 

Poskytovateľ nebude rešpektovať akékoľvek náznaky násilného a toxického správania, vyhrážania, podvodného a klamlivého konania, osočovania, nadávania a používania vulgárnych výrazových prostriedkov voči zamestnancom, lektorom alebo iným používateľom platformy Pinkasistent. Takéto správanie je na platforme neprípustné.

V prípade, že budete etický kódex a zásady slušného chovania porušovať po zakúpení našich služieb a kurzov, bude vám prístup na platforme zablokovaný a takéto príspevky zablokované. Môžete ho darovať inej osobe, ktorá bude rešpektovať tieto pravidlá. Hulvátske, agresívne a toxické správanie nemá čo robiť na našej vzdelávacej platforme a je neprípustné.

Ak vám uvedené podmienky nevyhovujú, nepristupujte prosím k objednávke našich služieb a kurzov.

Mentoring:
Službu Mentoring je možné si zakúpiť k online kurzom. Mentoringom sa rozumie elektronická alebo osobná (podľa dohody s poskytovateľom) komunikácia konzultanta/lektora a poskytovateľa/mantora. Mentor má 14 pracovných dní na odpoveď a Používateľ si je vedomý, že po objednaní mentoringu môže trvať aj 14 dní, kým si dohodnú spoločnú konzultáciu. V prípade, že zákazník zakúpenú službu mentoring nevyužije a nevyčerpá vopred zaplatený počet hodín konzultácie po dobu 5 mesiacov, služba sa ďalej nepredlžuje a končí bez nároku na vrátenie peňazí. V prípade osobnej konzultácie môže konzultácia prebiehať v bydlisku kupujúceho kdekoľvek v rámci Slovenskej republiky a poskytovateľ je povinný sa na miesto dostaviť na vlastné náklady.

Na akékoľvek verejné vyjadrenie o obsahu kurzu, či už v emaile, v príspevku v uzavretej skupine na sociálnych sieťach, či v inej komunikácií, si Poskytovateľ vyhradí nárok a môže tento obsah prezentovať v sekcii "Recenzie" s cieľom ukázať verejnosti, čo si o zakúpených službách myslia zákazníci. V prípade, že sa používateľ rozhodne vyjadriť sa na obsah, či kvalitu kurzu, no nechce, aby jeho vyjadrenie bolo zverejnené, je povinný o tom Poskytovateľa kontaktovať emailom na info@pinkasistent.sk.

Zákazník si na stránke www.pinkasistent.sk kupuje 10 ročnú licenciu od dátumu objednania na online kurzy vybranej vzdelávacej kategórie. 

V. Reklamácie a zodpovednosť za vady
Táto časť obchodných podmienok upravuje zodpovednosť poskytovateľa za vady poskytovanej služby a reklamácie takýchto vád. Táto časť obchodných podmienok sa vzťahuje len na zmluvy uzatvorené s používateľom – nepodnikateľom (tzn. používateľom – fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy s poskytovateľom nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba plynie od prijatia služby používateľom.

Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má služba pri jej prevzatí používateľom. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má používateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Používateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby, alebo ak sa vada týka len časti služby, výmenu takej časti služby, ak tým poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú službu za bezvadnú, ak to používateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby používateľ mohol službu riadne užívať ako službu bez vady, má používateľ právo na výmenu služby alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú používateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však používateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady služby alebo pre väčší počet vád službu riadne využiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady služby, má používateľ právo na primeranú zľavu z ceny služby.

Poskytovateľ neručí a nezodpovedá za dostupnosť služieb poskytovateľa webhostingu Websupport, video služby Vimeo/YouTube a prihlasovanie cez sociálne siete Facebook a LinkedIn. Poskytovateľ nie je zodpovedný za problémy a chyby na strane zákazníka. Poskytovateľ nie je zodpovedný za neznalosť práce s počítačom, prehliadačmi a informačnými technológiami zákazníka.

V prípade, že má zákazník technické problémy a nefunguje mu platforma PinkAsistent nahlási túto skutočnosť, čo najskôr na emailovú adresu: info@pinkasistent.sk s popisom problému, technickými parametrami počítača, notebooku alebo zariadenia, ktoré používa na prístup do platformy Pinkasistent a to najmä: operačný systém a jeho edíciu spolu s verziou, prehliadač spolu s jeho verziou a prípadnými doplnkami prehliadača, veľkosť pamäte RAM, rozlíšenie obrazovky. K uvedeným informáciám doplní printscreen, screenshot, fotku obrazovky prípadne video, kde je zaznamenaná chyba.

Poskytovateľ si vyhradzuje 15 pracovných dní na odpoveď k technickému problému a následne má ďalších 15 pracovných dní na vyriešenie tohto technického problému za predpokladu, že ide o oprávnený problém na strane poskytovateľa.

Používateľ môže uplatniť reklamáciu u poskytovateľa písomnou formou prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného na adresu Letná 55, 05201, Spišská Nová Ves alebo formou elektronickej správy zaslanej na emailovú adresu: info@pinkasistent.sk.

Poskytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať používateľovi potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak používateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Ak používateľ uplatní reklamáciu, poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť používateľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia používateľa, ktoré z týchto práv používateľ uplatňuje, určí poskytovateľ spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má používateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu služby za inú službu.

Poskytovateľ vydá používateľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V zmysle § 11 zákona č. 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“), má používateľ právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. V prípade, že poskytovateľ takúto žiadosť používateľa zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má používateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Slovenská obchodná inšpekcia alebo subjekt v zmysle § 3 ods. 1 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov zapísaný v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Súčasne má kupujúci právo využiť online platformu riešenia spotrebiteľských sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. V prípade cezhraničného sporu má používateľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

VI. Právo odstúpiť od zmluvy
Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s poskytovateľom. Odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať v písomnej forme na adresu sídla poskytovateľa alebo emailom na info@pinkasistent.sk. V oznámení o odstúpení uvedenie používateľ meno a priezvisko, jeho adresu, číslo (identifikáciu) objednávky, dátum objednávky a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Peniaze budú používateľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Lehota 14 dní na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na:

  • letenky a lístky na vlak, vstupenky na koncerty, hotelové rezervácie, rezervácie áut na prenájom a stravovacie služby na konkrétny deň,
  • pravidelne doručované jedlo a nápoje – napríklad dodávky mlieka,
  • tovar vyrobený na objednávku alebo jasne personalizovaný tovar – napr. oblek na mieru,
  • zvukové alebo obrazové záznamy či počítačový softvér (napr. DVD) v zapečatenom obale, ktorý ste otvorili,
  • online digitálny obsah po začatí sťahovania alebo strímingu tohto obsahu, ak ste predtým súhlasili s tým, že strácate právo na odstúpenie od zmluvy po začatí jej plnenia,
  • tovar zakúpený od súkromnej osoby a nie od spoločnosti/obchodníka,
  • urgentné opravy a zmluvy o údržbe – ak napríklad zavoláte inštalatéra, aby opravil kvapkajúcu sprchu, nemôžete zrušiť práce po tom, ako ste sa dohodli na cene služby.

Poskytované služby poskytovateľom spadajú pod "zvukové alebo obrazové záznamy" alebo "online digitálny obsah," na ktoré neplatí zákonná 14-dňová lehota na vrátenie peňazí. Nespokojnosť s kurzom, lektorom, video alebo audio kvalitou kurzu, spôsobom firemnej a lektorskej komunikácie nie je dôvodom pre zrušenie kurzu a vrátenie peňazí za kurz alebo ročného predplatného.

Dodatočná garancia pre produkt Social Meda Academy:

Poskytovateľ dáva kupujúcemu dobrovoľne právo zakúpený kurz Social Meda Academy vyskúšať a v prípade nespokojnosti požiadať o vrátenie peňazí, maximálne však do 5 dní odo dňa objednania kurzu (nie odo dňa zaplatenia). Ak sa kupujúci rozhodne garanciu využiť, je potrebné o tom poskytovateľa oboznámiť emailom najneskôr do 14 dní od objednania. V prípade, že kupujúci požiada poskytovateľa o využitie garancie a vrátenie peňazí po 14-dňovej lehote, nárok na vrátenie peňazí sa neuplatňuje.

Dodatočná garancia pre produkt Akadémia Virtuálnych Asistentiek:

Poskytovateľ dáva kupujúcemu dobrovoľne právo zakúpený kurz Akadémia Virtuálnych Asistentiek vyskúšať a v prípade nespokojnosti požiadať o vrátenie peňazí, maximálne však do 14 dní odo dňa objednania kurzu (nie odo dňa zaplatenia). Ak sa kupujúci rozhodne garanciu využiť, je potrebné o tom poskytovateľa oboznámiť emailom najneskôr do 14 dní od objednania. V prípade, že kupujúci požiada poskytovateľa o využitie garancie a vrátenie peňazí po 14-dňovej lehote, nárok na vrátenie peňazí sa neuplatňuje.

Dodatočná garancia pre produkt UGC Academy:

Poskytovateľ dáva kupujúcemu dobrovoľne právo zakúpený kurz UGC Academy vyskúšať a v prípade nespokojnosti požiadať o vrátenie peňazí, maximálne však do 14 dní odo dňa objednania kurzu (nie odo dňa zaplatenia). Ak sa kupujúci rozhodne garanciu využiť, je potrebné o tom poskytovateľa oboznámiť emailom najneskôr do 14 dní od objednania. V prípade, že kupujúci požiada poskytovateľa o využitie garancie a vrátenie peňazí po 14-dňovej lehote, nárok na vrátenie peňazí sa neuplatňuje.

Orgánom dozoru nad činnosťou poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

 

Tieto obchodné podmienky platia od 1.2.2023