OBCHODNÉ PODMIENKY

internetového obchodu na predaj digitálneho obsahu a služieb pinkasistent.sk.

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti s uzatvorením zmluvy medzi obchodníkom a objednávateľom, predmetom ktorej je dodanie digitálneho plnenia a poskytovanie digitálnych služieb prostredníctvom internetového obchodu obchodníka prevádzkovaného na webovej stránke pinkasistent.sk (ďalej len "internetový obchod"). 
Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok (ďalej len "zmluva"). V prípade, že obchodník a objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od obchodných podmienok, budú ustanovenia tejto zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.
Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:

 • zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
 • zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, 
 • zákonom č. ..... Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov, 
 • zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,
  452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov, 
 • zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov
  a s inými relevantnými právnymi predpismi. 

Právne vzťahy medzi obchodníkom a objednávateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami vyššie uvedených právnych predpisov, pričom právne vzťahy medzi obchodníkom a objednávateľom spotrebiteľom sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa a právne vzťahy medzi obchodníkom a objednávateľom podnikateľom sa riadia Obchodným zákonníkom.
Tieto obchodné podmienky sú vypracované v slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku. 
Objednávateľ odoslaním objednávky alebo registráciou na webovej stránke, podľa toho čo nastane skôr, potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a bez výhrad s nimi súhlasí.

Článok II

Vymedzenie pojmov

Obchodníkom je osoba, ktorá v súvislosti so zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.
Obchodníkom je vlastník internetového obchodu prevádzkovaného na webovej stránke  pinkasistent.sk:
Obchodné meno: Creative couple s. r. o.  

reg.: Obchodný register Mestského súdu Košice, odd. Sro, vl. č. 55762/V

Sídlo: Letná 62/55, 052 01 Spišská Nová Ves                                                                

IČO: 55 144 551  

DIČ: 212 188 0585 

IČ DPH: SK 212 188 0585 

email: info@pinkasistent.sk 

tel. č: +421 948 936 686        

Objednávateľom je osoba, ktorá uzatvorila zmluvu s obchodníkom, predmetom ktorej je dodanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby podľa dohodnutých podmienok, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcich záväzkov alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.  
Podnikateľom je 

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, 
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Digitálnym plnením je digitálny obsah a digitálna služba.
Digitálnym obsahom sú údaje, ktoré sa vytvárajú a dodávajú v digitálnej forme. Na účely týchto obchodných podmienok sa za digitálny obsah považuje všetok obsah v digitálnej forme ponúkaný obchodníkom prostredníctvom tohto internetového obchodu, a to najmä online kurzy podľa aktuálnej ponuky. Do digitálneho obsahu spadajú aj webináre alebo záznamy z webinárov.
Digitálnou službou je služba, ktorá objednávateľovi umožňuje vytvárať, spracúvať alebo uchovávať údaje v digitálnej forme alebo mať k takýmto údajom prístup, alebo ktorá umožňuje výmenu alebo akúkoľvek interakciu údajov v digitálnej forme, ktoré nahrávajú alebo vytvárajú užívatelia služby. Na účely týchto obchodných podmienok sa za digitálnu službu považuje databáza virtuálnych asistentiek pinkdatabáza (ďalej len ako "digitálna služba" alebo "pinkadatabáza") a online mentoring. 
Zmluvou s digitálnym plnením je každá zmluva, na základe ktorej obchodník dodáva alebo sa zaväzuje dodať digitálne plnenie, a objednávateľ platí alebo sa zaväzuje zaplatiť cenu, vrátane digitálne vyjadrenej hodnoty, alebo poskytuje alebo sa zaväzuje poskytnúť obchodníkovi svoje osobné údaje, a to aj vtedy, ak sa digitálne plnenie vyvíja podľa špecifikácií objednávateľa.
Internetovým obchodom je webová stránka umiestnená na adrese pinkasistent.sk, prostredníctvom ktorej môžu zmluvné strany uzatvoriť zmluvu.
Webinárom je digitálny video-obsah s možnosťou chatovania/komentovania digitálneho obsahu, ktorý sa spustí vo vopred nastavený čas, na ktorý sa spotrebiteľ zaregistruje. Webináre zvyknú byť naživo. Obchodník si však vymedzuje právo spustiť hotový video-záznam aj s históriou chatovania - komentovania z minulých vysielaní v prípade, že v stanovený čas nie je schopný zabezpečiť živý prenos.

Orgánom dozoru je: 
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3

P.O.BOX A-35

040 65 Košice
odbor výkonu dozoru
email: ke@soi.sk

te.č.: 055/729 07 05, 055/622 76 55

web: soi.sk

Článok III

Charakteristika digitálneho plnenia

Obchodník prostredníctvom webovej stránky pinkasistent.sk ponúka na predaj online kurzy podľa aktuálnej ponuky. Tieto sú zamerané na vzdelávanie virtuálnych asistentiek. 
Obchodník ďalej prostredníctvom webovej stránky pinkasistent.sk poskytuje nasledovné digitálne služby:

 • databáza virtuálnych asistentiek - pinkadatabáza, prostredníctvom ktorej si na jednej strane môžu virtuálne asistentky zverejňovať informácie o sebe a svojej činnosti a zverejňovať ponuky služieb a na druhej strane registrovaní užívatelia objednať ich služby,
 • online mentoring, ktorý je možné si zakúpiť spolu s digitálnym obsahom - kurzom, pričom jej podstatou je online komunikácia a individuálne poradenstvo medzi objednávateľom a mentorom v písomnej (mailom) alebo ústnej forme (video call) v dohodnutý termín.

Článok IV

Užívateľský účet

Objednávateľ pristupuje k objednanému digitálnemu plneniu prostredníctvom svojho užívateľského účtu. Užívateľský účet si vytvorí registráciou na webovej stránke.
Vytvorenie užívateľského účtu je bezplatné. 
Objednávateľ je povinný uviesť v registračnom formulári pravdivé údaje v rozsahu uvedenom obchodníkom. Objednávateľ je povinný údaje v užívateľskom účte aktualizovať pri ich zmene.
Prístup do užívateľského účtu je chránený užívateľským menom a heslom. Objednávateľ je povinný prihlasovacie údaje chrániť, tak aby zamedzil prístupu tretím osobám do jeho užívateľského účtu. Objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť užívateľský účet tretím osobám.
Objednávateľ môže užívateľský účet kedykoľvek vymazať. Pre tento prípad však berie na vedomie, že nebude mať už viac prístup k zakúpenému digitálnemu plneniu, ktorý si mohol prehliadať cez svoj užívateľský účet a všetok obsah, ktorý mal v užívateľskom účte bude vymazaný. Preto obchodník odporúča pred vymazaním zálohovať ním vytvorený obsah. 
Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť užívateľský účet v prípade, že objednávateľ porušil tieto obchodné podmienky alebo došlo k zániku zmluvy podľa týchto obchodných podmienok. 

Článok V

Uzatvorenie zmluvy

Obchodník zverejňuje na webových stránkach ponuku digitálneho plnenia, ktoré si môže objednávateľ objednať. Vybrať si môže z ponúkaného digitálneho obsahu - online kurzy a akadémie  a/alebo využívanie digitálnej služby pinkdatabáza alebo online mentoring.
Zverejnenie ponuky sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy. Záujemca si môže objednať digitálny obsah prostredníctvom online prihlášky zverejnenej na webovej stránke, ktorú po vyplnení fakturačných údajov a výbere spôsobu platby, odošle kliknutím na tlačidlo "Odoslať s povinnosťou platby". Pred odoslaním objednávky má objednávateľ možnosť skontrolovať a zmeniť údaje uvedené v objednávke. 
Digitálnu služby - pinkdatabáza si môže záujemca, ktorým je zamestnávateľ, objednať registráciou na webovej stránke, pričom táto služba je bezplatná. Záujemca, ktorým je virtuálna asistentka, si môže služby objednať prostredníctvom online prihlášky zverejnenej na webovej stránke, ktorú po vyplnení fakturačných údajov a výbere spôsobu platby, odošle kliknutím na tlačidlo "Odoslať s povinnosťou platby". Táto služba je spoplatnená.
Digitálnu službu online mentoring si môže záujemca objednať spolu s digitálnym obsahom v súlade s ods. 2 tohto článku.
Takto uskutočnená objednávka je záväzná, pričom jej odoslaním vzniká zmluva. Uzatvorenie zmluvy obchodník potvrdí elektronickou poštou na email zadaný v objednávke, ktorého prílohou sú obchodné podmienky vo formáte pdf v platnom znení. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo z dôvodov uvedených v týchto obchodných podmienkach alebo v zákone.
Objednávateľ súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie bez fyzickej prítomnosti obchodníka a objednávateľa, najmä s využitím internetového obchodu, elektronickej pošty, telefónu a pod. pri uzatvorení zmluvy. Náklady za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré vzniknú v súvislosti s uzatvorením zmluvy, si objednávateľ platí sám, pričom tieto sa nelíšia od základnej sadzby. 

Článok VI

Práva a povinnosti zmluvných strán

Predmetom zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán. 
Obchodník je povinný najmä:

 • poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a iných relevantných právnych predpisov,
 • dodať objednávateľovi objednané digitálne plnenie riadne a včas počas celej doby trvania zmluvy,
 • dodať objednávateľovi všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie digitálneho plnenia v súlade s relevantnými právnymi predpismi. 

Obchodník má právo na zaplatenie ceny riadne a včas. 
Objednávateľ  je povinný najmä zaplatiť obchodníkovu dohodnutú cenu v lehote splatnosti a dodržiavať podmienky používania digitálneho obsahu podľa týchto obchodných podmienok.
Objednávateľ má právo na dodane digitálneho plnenia obchodníkom riadne a včas počas celej doby trvania zmluvy.

Článok VII

Cena a platobné podmienky

Predajné ceny jednotlivých digitálnych plnení sú na stránkach internetového obchodu aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške nakoľko obchodík je jej platcom a všetkých ostatných daní.  Ceny sú platné po dobu zverejnenia na webovej stránke.
Ceny nie sú prispôsobované objednávateľovi na základe automatizovaného rozhodovania. 
Cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky, pričom pozostáva z predajnej ceny všetkých vybraných produktov vrátane všetkých daní a poplatkov, ktorú musí objednávateľ zaplatiť pre získanie digitálneho plnenia na uvedené obdobie.
Pokiaľ obchodník poskytuje zľavu na produkt, uvedie aj predchádzajúcu cenu digitálneho plnenia za posledných 30 dní. Prípadné zľavy poskytované obchodníkom nie je možné kombinovať.
Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu dohodnutú v  zmluve v lehote splatnosti. Meniť ju možno len na základe dohody zmluvných strán.
Objednávateľ môže cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
PLATBA VOPRED BANKOVÝM PREVODOM

Objednávateľ zaplatí cenu bankovým prevodom podľa údajov uvedených v potvrdení objednávky. 

Google Pay

Objednávateľ zaplatí cenu online cez platobný systém Google Pay.

ONLINE PLATOBNOU KARTOU

Objednávateľ zaplatí cenu online prostredníctvom platobnej karty. 

Cena je splatná do 7 dní odo dňa odoslania objednávky. Pokiaľ nie je zaplatená v stanovenej lehota má sa za to, že zmluvné strany od zmluvy odstúpili a objednávka sa ruší. Digitálne plnenie je sprístupnené až po zaplatení ceny a doba trvania zmluvy, t.j. možnosť využívať digitálne plnenie, začína plynúť odo dňa zaplatenia..
Dokladom o predaji vrátane ceny digitálneho plnenia je faktúra (daňový doklad), ktorá je zaslaná objednávateľovi emailom po zaplatení/je prístupná na stiahnutie v užívateľskom účte, pričom zároveň slúži ako záručný list. 

Článok VIII

Dodacie podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že obchodník dodá objednávateľovi digitálne plnenie bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny, najneskôr do 24 hodín. Cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania na bankový účet obchodníka, resp. sprostredkovateľa zabezpečujúceho prijatie platby.   
V prípade objednania si služby online mentoringu lehota dodania závisí od vzájomnej dohody konkrétneho termínu, pričom obchodník sa zaväzuje poskytnúť tieto služby v lehote do 14 dní odo dňa zaplatenia ceny. Objednávateľ je oprávnený využiť služby online mentoringu najneskôr do 5 mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy. Pokiaľ z dôvodov na strane objednávateľa nedôjde k využitia tejto služby do 5 mesiacov, nárok objednávateľa na využitie služby zaniká, pričom objednávateľ nemá nárok na vrátenie už zaplatenej ceny. 
Obchodník znáša dôkazné bremeno, že dodal digitálne plnenie spotrebiteľovi.
Digitálny obsah sa považuje za dodaný, keď sa digitálny obsah alebo akékoľvek prostriedky vhodné na prístup k nemu alebo jeho stiahnutie sprístupnia alebo sa umožní prístup k nim objednávateľovi alebo do fyzického priestoru alebo virtuálneho priestoru, ktorý si objednávateľ na tento účel zvolil. Digitálny obsah je prístupný po dobu uvedenú v špecifikácii daného obsahu/kurzu zverejneného na webovej stránke, pričom táto začína plynúť odo dňa zaplatenia objednávky.  
Digitálna služba sa považuje za dodanú, keď sa digitálna služba sprístupní objednávateľovi alebo do fyzického priestoru alebo virtuálneho priestoru, ktorý si objednávateľ na tento účel zvolil. Digitálna služba je poskytovaná počas doby podľa zvoleného balíka služieb, pričom vybrať si záujemca môže predplatné na 1 mesiac alebo 1 rok. 
Obchodník si vymedzuje právo v prípade prihlásenie sa na webinár - živé vysielanie, zabezpečiť, aby vysielanie prebehlo a môže spustiť záznam z predošlých živých vysielaní, pokiaľ z časového hľadiska nevie zabezpečiť vysielanie naživo v uvedený termín.
Ak obchodník nedodá digitálne plnenie včas, poskytne mu objednávateľ dodatočnú primeranú lehotu na plnenie. Ak obchodník nedodá digitálne plnenie ani v dodatočnej primeranej lehote, môže od zmluvy odstúpiť.
Spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty podľa predchádzajúceho ustanovenia, ak
obchodník vyhlási alebo je z okolností zrejmé, že digitálne plnenie nedodá, alebo
zo zmluvy alebo z okolností uzavretia zmluvy vyplýva, že včasné dodanie bolo pre spotrebiteľa dôležité.
Po odstúpení od zmluvy podľa ods. 4 a 5 tohto článku obchodník vráti objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetko, čo od neho na základe zmluvy dostal. 

Článok IX

Údaje o funkčnosti, kompatibilite a interoperabilite digitálneho plnenia

Digitálne plnenie s ohľadom na jeho účel vyplývajúci z týchto obchodných podmienok a informácií poskytnutých na webovej stránke obchodníka plní funkcie tak, ako sú popísané v týchto obchodných podmienkach a na webovej stránke obchodníka. S ohľadom na uvedené, digitálne plnenie plní nasledovné funkcie:
digitálny obsah predstavuje online kurzy a akadémie prístupné pre objednávateľa vo forme video kurzov, e-materiálov a video materiálov počas doby určenej v popise obsahu, pričom určené sú na vzdelávanie a mentoring v oblasti základov podnikania cez internet ako virtuálna asistentka, základov sociálnych sieti a pod. Zameranie jednotlivých kurzov vyplýva z popisu zverejneného na webových stránkach. Celková dĺžka kurzov je tvorená základnou dĺžkou v rozsahu 8 až 50 hodín a obsahuje aj záznamy z kurzov realizovaných v uplynulých rokoch alebo bonusový obsah. 
po úspešnom absolvovaní kurzu, t.j. po prezretí si všetkých videí daného kurzu a po dosiahnutí minimálneho počtu bodov na záverečnom teste, obdrží objednávateľ certifikát o absolvovaní daného kurzu. Tento vzdelávací program nie je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Certifikát slúži len na súkromné použitie a obchodník sa ním svojím menom zaručuje, že objednávateľ nadobudol prezentované zručnosti alebo prax, ktoré osobne skontroloval. Na certifikát o absolvovaní kurzu nie je právny nárok. Kurz, ku ktorému sa certifikát vzťahuje, nemá akreditáciu. 
digitálne služby predstavujú databázu virtuálnych asistentiek - pinkdatabáza, ktorú môže záujemca využívať buď ako virtuálna asistentka alebo ako zamestnávateľ prostredníctvom svojho užívateľského účtu a online mentoring. Využívanie databázy je pre zamestnávateľa bezplatné a pre virtuálnu asistentku spoplatnené podľa cenníka zverejneného na webovej stránke. Využívanie služieb online mentoringu je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. 
Virtuálna asistentka môže využívať nasledovné funkcionality digitálnej služby:

 • vytvorenie vlastného profilu,
 • tvorba inzerátov,
 • objednanie služieb virtuálnej asistentky zamestnávateľom,
 • recenzie zákazníkov, 
 • webový chat. 

Zamestnávateľ  môže využívať nasledovné funkcionality digitálnej služby:

 • prehliadať zoznam virtuálnych asistentiek, 
 • prehliadať inzeráty virtuálnych asistentiek,
 • filtrovať profily a inzeráty,
 • objednať si služby virtuálnej asistentky.

Digitálne plnenie je schopné fungovať s hardvérom a softvérom, s ktorými sa vec rovnakého druhu bežne používa, bez potreby zmeny digitálneho plnenia, hardvéru alebo softvéru. Na plnohodnotné využívanie digitálneho plnenia sa odporúča akýkoľvek mobilný telefón, notebook alebo tablet, ktorý má pripojenie k internetu a rýchlosť internetu minimálne 10 MB/s. V rámci softvéru je nutný internetový prehliadač, napríklad Google Chrome a kancelársky balík Office (Word, Excel, Powerpoint, Google Drive). Objednávateľ prehlasuje, že sa oboznámil so zoznamom podporovaných zariadení a softvéru. Obchodník neručí za doručiteľnosť a použiteľnosť digitálneho plnenia na zariadeniach a softvéroch, ktoré nie sú uvedené v zozname podporovaných zariadení a softvéru. 

Článok X

Zmena digitálneho plnenia

Ak sa má digitálne plnenie dodávať alebo sprístupňovať spotrebiteľovi počas určitej doby, obchodník môže z opodstatnených dôvodov dohodnutých v zmluve zmeniť digitálne plnenie nad rozsah toho, čo je potrebné na zachovanie súladu s požiadavkami podľa reklamačného poriadku, ak
spotrebiteľovi nevzniknú dodatočné náklady,
spotrebiteľ bol o zmene oboznámený jasným a zrozumiteľným spôsobom a
v prípadoch podľa odseku 2 sa spotrebiteľovi v dostatočnom predstihu poskytli na trvanlivom médiu údaje o vlastnostiach a čase vykonania zmeny a o práve odstúpiť od zmluvy podľa odseku 2 alebo o možnosti ponechať digitálne plnenie bez zmeny podľa odseku 3.
Zmluvné strany sa dohodli, že obchodník je oprávnený meniť digitálne plnenie vtedy, ak si to vyžadujú okolnosti a je to nevyhnutné na zachovanie riadneho chodu digitálneho plnenia, napr. je to nevyhnutné na prispôsobenie digitálneho plnenia novému technickému prostrediu, zvýšenému počtu užívateľov, príp. nastali iné významné prevádzkové dôvody alebo nastali iné významné dôvody, ktoré obchodník nemohol pri uzatvorení zmluvy predpokladať.

Ak zmena digitálneho plnenia negatívne ovplyvňuje prístup spotrebiteľa k digitálnemu plneniu alebo jeho užívanie, spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť bez povinnosti poskytnúť obchodníkovi akúkoľvek náhradu, ibaže je negatívny vplyv zanedbateľný. Ak spotrebiteľ od zmluvy neodstúpi do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 písm. c) alebo odo dňa zmeny digitálneho plnenia, podľa toho, ktorý okamih nastane neskôr, právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zaniká. Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje článok XI týchto obchodných podmienok.
Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa odseku 2, ak mu obchodník umožní ponechať si nezmenené digitálne plnenie bez dodatočných nákladov pre spotrebiteľa a neuskutočnenie zmeny nebude viesť k vzniku vady digitálneho plnenia.

Článok XI 

Podmienky používania

Digitálne plnenie a digitálne služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 18 rokov. 
Objednávateľ je povinný pri používaná digitálneho plnenia postupovať v súlade s týmito obchodnými podmienkami a relevantnými právnymi predpismi. 
Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude používať digitálne plnenie spôsobom, ktorý by ohrozoval alebo porušoval práva a právom chránené záujmy obchodníka alebo tretích osôb.
Objednávateľ je oprávnený ukladať a zverejňovať na webovej stránke len taký obsah, ktorý neporušuje zákon, zákon neobchádza a nie je v rozpore s dobrými mravmi. Objednávateľ nie je oprávnený ukladať ani zverejňovať na webovej stránke taký obsah, ktorý by poškodzoval práva a právom chránene záujmy obchodníka alebo tretích osôb, ako napríklad práva plynúce z duševného vlastníctva.
Objednávateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho užívateľského účtu a je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov, inak zodpovedá za škodu, tým spôsobenú obchodníkovi. 
Digitálne plnenie je sprístupňované objednávateľovi prostredníctvom webovej stránky, preto z dôvodu aktualizácie služieb, opravy, údržby a zásahu vyššej moci, môže dôjsť k dočasnému prerušeniu alebo pozastaveniu poskytovania služby, pričom za prerušenie poskytovania služby ani prípadnú stratu dát nenesie obchodník žiadnu zodpovednosť. 
Obchodník má právo pozastaviť, obmedziť alebo zrušiť objednávateľovi poskytovanie služieb, obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť objednávateľovi prístup do jeho užívateľského účtu, pokiaľ má dôvodné podozrenie, že užívateľ porušuje tieto obchodné podmienky, porušuje zákon alebo ho obchádza alebo koná v rozpore s dobrými mravmi. V prípade pozastavenia, obmedzenia alebo zrušenia užívateľského účtu a poskytovania služieb, prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné vymazanie alebo stratu obsahu užívateľa uloženého v jeho užívateľskom účte a objednávateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny, ani jej alikvotnej časti.
Obchodník je oprávnený vymazať obsah, ktorým by objednávateľ porušoval zákon, zákon obchádzal, bol v rozpore s dobrými mravmi alebo poškodzoval obchodníka alebo tretiu osobu. 

Článok XII

Recenzie zákazníkov

Obchodník zverejňuje na internetovom obchode a príp. na iných vhodných miestach hodnotenia objednávateľov (recenzie). Všetky recenzie sú overené. Obchodník overuje recenzie tak, že údaje zadané pri vkladaní recenzie (meno, email) spáruje s údajmi v objednávke. Pokiaľ údaje nie sú totožné, ale údaje uvedené v recenzii sú nepravdivé, recenziu vymaže. 

Článok XIII

Odstúpenie od zmluvy

Kedy má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy objednávateľa, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. Odstúpenie od zmluvy objednávateľa, ktorým je podnikateľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom ustanovenia tohto článku sa na neho nevzťahujú.
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka aj bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa
uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby,
uzavretia zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči.
Obchodník môže lehotu na odstúpenie od zmluvy predĺžiť. O prípadnom rozhodnutí predĺžiť túto lehotu informuje spotrebiteľa preukázateľným spôsobom.
Ak obchodník poskytol informácie o práve odstúpiť od zmluvy spotrebiteľovi až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa keď obchodník dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak informácie obchodník neposkytol ani do 12 mesiacov, spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 12 mesiacov od uplynutia lehoty podľa ods. 2 tohto článku. 

Kedy spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ berie na vedomie, že nemá právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní, pokiaľ je predmetom zmluvy 
poskytnutie služby a 
došlo k úplnému poskytnutiu služby a
poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu,
dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak 
dodávanie digitálneho obsahu sa začalo a 
spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b), ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

Poučenie o udelení súhlasu 

Spotrebiteľ môže pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy poskytnúť obchodníkovi súhlas so začatím poskytovania služby. Poskytnutím tohto súhlasu spotrebiteľ stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. 
Spotrebiteľ môže pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy poskytnúť obchodníkovi súhlas s dodaním digitálneho plnenia. Poskytnutím tohto súhlasu spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 
Spotrebiteľ môže tento súhlas poskytnúť pri odoslaní objednávky, príp. po nej iným vhodným spôsobom. 

Ako môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy

Ak má v súlade s týmito obchodnými podmienkami a zákonom spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, môže ho uplatniť niektorým z nasledovných spôsobov:
písomne zaslaním oznámenia do sídla obchodníka, 
elektronickou poštou zaslaním oznámenia na email info@pinkasistent.sk.
Použiť pri tom môže vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete v pätičke na webovej stránke.
Pre včasné odstúpenie od zmluvy, musí  spotrebiteľ odoslať oznámenie o odstúpení od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty. 
Spotrebiteľ môže odstúpiť len vo vzťahu ku konkrétnemu digitálnemu plneniu, ak ich obchodník poskytol na základe zmluvy viacero.
V prípade odstúpenia od zmluvy sa ruší aj každá doplnková zmluva, to neplatí ak sa zmluvné strany výslovne dohodnú na trvaní doplnkovej zmluvy.
Ak je predmetom zmluvy poskytnutie digitálneho plnenia a spotrebiteľ pred začatím poskytovania služby udelil výslovný súhlas s jej poskytovaním, spotrebiteľ je povinný uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie. Táto sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve, príp. na základe trhovej ceny, ak bola v zmluve nadhodnotená. 
Obchodník nemôže požadovať od spotrebiteľa náhradu nákladov za:
poskytnutie služby bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak obchodník neposkytol informácie o práve odstúpiť od zmluvy alebo o povinnosti uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenie,
úplné alebo čiastočné dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak spotrebiteľ neudelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu, nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy alebo obchodník neposkytol potvrdenie o uzatvorení zmluvy.

Článok XIV

Povinnosti obchodníka pri odstúpení od zmluvy

Obchodník je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti so zmluvou, príp. jej časť ak spotrebiteľ neodstúpil od celej zmluvy. 
Obchodník vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ pri ich úhrade, ak sa nedohodli inak. 

Článok XV

Odstúpenie od zmluvy obchodníkom

Obchodník má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať objednávateľovi digitálne plnenie riadne a včas, najmä z technických dôvodov. O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s obchodníkom nedohodne inak.

Článok XVI

Riešenie sporov

Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi obchodníkom a objednávateľom v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. 
V prípade vzniku sporu medzi obchodníkom a  spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva.  Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@pinkasistent.sk alebo poštou na adresu obchodníka.  Pokiaľ obchodník na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov. 
Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). 
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SKPrávo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ. 
Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ, pričom týka sa len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku. 

Článok XVII

Zodpovednosť obchodníka za vady a reklamačné podmienky

Zodpovednosť obchodníka za vady a podmienky uplatnenia a vybavenia reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého obchodníkom a zverejnenom na internetovej stránke pinkasistent.sk.    
Objednávateľ berie na vedomie, že informácie poskytnuté obchodníkom, všetok obsah zverejnený na web stránke pinkasistent.sk a prostredníctvom digitálneho plnenia má len informatívny charakter. Poskytnuté informácie nie sú právnym poradenstvom v oblasti podnikania. Objednávateľ využíva tieto informácie na vlastnú zodpovednosť, pričom berie na vedomie, že podnikanie prináša so sebou aj určité riziká. Obchodník nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v súvislosti s týmito informáciami poskytnutými obchodníkom. 

Článok XVIII

Platnosť zmluvy

Zmluva, predmetom ktorej je poskytnutie digitálneho plnenie  sa uzatvára na dobu určitú. V prípade digitálneho obsahu - kurzu, sa zmluva uzatvára na dobu trvania kurzu, ktorá je uvedené v popise kurzu a objednávke. V prípade digitálnych služieb sa zmluva uzatvára na dobu trvania registrácie. Pokiaľ je objednávateľom zamestnávateľ, pre ktorého sú služby spoplatnené, uzatvára sa zmluva na dobu počas trvania zaplateného obdobia, pričom zaplatením ceny za ďalšie obdobie sa automaticky predlžuje. V prípade online mentoringu sa zmluva uzatvára na dobu 5 mesiacov. Objednávateľ je oprávnený využiť tieto služby v stanovenom rozsahu len počas trvania tejto zmluvy. 
Zmluva zaniká:
- uplynutím času, na ktorý bola dohodnutá, 
- dohodou zmluvných strán, 
- výpoveďou, 
- vymazaním užívateľského účtu.
Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zmluvu vypovedať zaslaním oznámenia na email info@pinkasistent.sk. Obchodník je oprávnený vypovedať zmluvu v prípadoch ustanovených týmito obchodnými podmienkami alebo zákonom. Obchodník je oprávnený vypovedať túto zmluvu v prípade, že objednávateľ
- porušil tieto obchodné podmienky, zákon alebo konal v rozpore s dobrými mravmi, 
- porušil autorské práva obchodníka, 
- porušil podmienky používania webovej stránky, 
- porušil kódex správania, 
- v iných prípadoch, kedy podľa týchto obchodných podmienok môže obchodník pozastaviť objednávateľovi využívanie služieb alebo obsahu alebo mu vymazať užívateľský účet. V prípade zistenia porušenia týchto obchodných podmienok je objednávateľ oprávnený ihneď pozastaviť poskytovanie digitálneho plnenia objednávateľovi až do uplynutia výpovednej doby. Výpovedná doba je 3 dni, pričom začína plynúť od nasledujúceho dňa po odoslaní oznámenia. Po jej uplynutí bude užívateľský účet vymazaný. 

Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť zmluvu vymazaním užívateľského účtu. Obchodník je oprávnený vymazať objednávateľovi užívateľský účet v prípadoch stanovených týmito obchodnými podmienkami a v prípadoch uvedených v ods. 3 tohto článku.
V prípade zániku zmluvy pred uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá nemá objednávateľ nárok na vrátenie zaplatenej ceny digitálneho plnenia, a to ani jej alikvotnej časti okrem prípadov, kedy mu zákon o ochrane spotrebiteľa toto právo priamo priznáva.

Článok XIX

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje objednávateľa spracúva obchodník v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).
Podmienky spracúvania osobných údajov obchodníkom sú špecifikované na internetovej stránke pinkasistent.sk v sekcii Ochrana osobných údajov. 

Článok XX

Autorské práva

Vlastníkom webovej stránky, digitálneho plnenia a všetkého obsahu, vrátane všetkých kurzov, textov, obrázkov, videí, nahrávok a pod. (ďalej len "obsah"), ktorý sa na nej nachádza, je obchodník. Tento obsah je chránený na základe zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon. 
Obchodník uzatvorením zmluvy poskytuje po dobu trvania zmluvy objednávateľovi nevýhradnú, neprenosnú a časovo obmedzenú licenciu na použitie digitálneho obsahu a využívanie digitálnych služieb. Zánikom zmluvy zaniká aj táto licencia, čím objednávateľ stráca právo používať digitálne plnenie. Obchodník je oprávnený zrušiť licenciu aj skôr, pred uplynutím doby trvania zmluvy, pokiaľ objednávateľ porušil autorské práva obchodníka alebo tieto obchodné podmienky.
Objednávateľ môže používať digitálny obsah len na účely podľa týchto obchodných podmienok pre vlastnú potrebu po dobu trvania zmluvy. Akékoľvek iné použitie digitálneho plnenia je zakázané. Objednávateľ nie je oprávnený najmä obsah kopírovať, vytvárať rozmnoženiny, požičiavať, prenajímať, predávať, sprístupňovať pre tretie osoby alebo im ho poskytovať, zverejňovať, rozširovať, distribuovať, spracovať, prekladať, upravovať ani inak používať v rozpore s týmito obchodnými podmienkami a účelom zmluvy. Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť prihlasovacie údaje do užívateľského účtu tretej osobe. 
Akékoľvek použitie obsahu v rozpore s týmito obchodnými podmienkami predstavuje porušenie autorského práva v zmysle autorského zákona, ktoré má občianskoprávne a trestnoprávne dôsledky. 
Objednávateľ môže využívať digitálne služby len na účely podľa týchto obchodných podmienok pre vlastnú potrebu po dobu trvania zmluvy tak. Používať je možné ich výlučne spôsobom, ktorý nie je v rozpore so zákonom ani dobrými mravmi, zákon neobchádza a nie je spôsobilý privodiť ujmu obchodníkovi alebo tretím osobám. 
Obsah vyhotovený objednávateľom v súvislosti s používaním webovej stránky je jeho vlastníctvom. Obchodník nenesie za tento obsah žiadnu zodpovednosť voči objednávateľovi ani žiadnej inej tretej osobe. 

Článok XXI

Etický kódex

Obchodník prijal nasledovný etický kódex správania sa na webovej stránke a na sociálnych sieťach Pinkasistent:
Objednávateľ je povinný dodržiavať zásady slušného chovania a etikety. Súčasťou digitálneho obsahu - online kurzu zvykne byť aj spoločná Facebooková skupina, kde sa objednávateľ môže pýtať, či zdieľať svoje názory. Na členstvo v skupinách na sociálnych sieťach nie je právny nárok. Obchodník si vyhradzuje právo objednávateľa z tejto Facebookovej skupiny vylúčiť bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, ak jeho správanie je v rozpore so zákonom, dobrými mravmi, je neprístupné, spamuje ostatných členov neprimerane alebo sa negatívne vyjadruje. Obchodník môže objednávateľa vylúčiť zo skupiny  a zamietnuť mu prístup bez udania dôvodu a bez nároku na kompenzáciu, či vrátenie peňazí. 
Obchodník nebude rešpektovať akékoľvek náznaky násilného a toxického správania, vyhrážania, podvodného a klamlivého konania, osočovania, nadávania a používania vulgárnych výrazových prostriedkov voči zamestnancom, lektorom alebo iným používateľom webovej stránky pinkasistent.sk. Takéto správanie je neprípustné.
V prípade, že objednávateľ bude porušovať etický kódex a zásady slušného správania, bude mu zamedzený prístup k digitálnemu plnenia, a to aj pred uplynutím obdobia trvania zmluvy. 

Článok XXII

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webovej stránke pinkasistent.sk  v deň odoslania objednávky, príp. registrácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Obchodník si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu, pričom sú chránené v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.2.2023.