Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. 

 

NAŠE ÚDAJE 
Kto sme?

Osobné údaje spracúva spoločnosť:

Obchodné meno: Creative couple s. r. o.  

reg.: Obchodný register Mestského súdu Košice, odd. Sro, vl. č. 55762/V

Sídlo: Letná 62/55, 052 01 Spišská Nová Ves                                                                

IČO: 55 144 551  

DIČ: 212 188 0585 

IČ DPH: SK 212 188 0585 

email: info@pinkasistent.sk 

tel. č: +421 918 120 155             

(ďalej len „prevádzkovateľ“). 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE
Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu. Osobné údaje spracúvame na tento účel: 

Účtovná agenda

Osobné údaje zákazníkov príp. iných osôb vedených v účtovníctve spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa na fakturačné účely, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email, podpis na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov. 

Poskytovanie digitálneho plnenia

Osobné údaje objednávateľov spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávkach a poskytnutých digitálnych plneniach, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email spracúvame na nasledovné účely: 

 • predzmluvná komunikácia,
 • vytvorenie užívateľského účtu,
 • prijatie objednávky,
 • odstúpenie od zmluvy,
 • plnenie zmluvy a poskytnutie digitálneho plnenia,
 • vydanie certifikátu,
 • evidencia zmlúv po stanovenú dobu,

Právnym základom na ich spracúvanie je:

 • plnenie zmluvnej povinnosti.

Osobné údaje záujemcov z predzmluvnej komunikácie uchovávame 6 mesiacov. Osobné údaje spracúvané na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy uchovávame 5 rokov po ukončení poskytovania posledného digitálneho plnenia. Osobné údaje v užívateľskom účte sa uchovávajú počas obdobia registrácie na webovom sídle.

Reklamácie

Osobné údaje objednávateľov, ktorí reklamovali poskytnuté digitálne služby, spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, email, tel. č., údaje o objednávke a reklamovanom digitálnom plnení, predmet reklamácie na účel prijatia a vybavenie reklamácie, evidencie reklamácií. Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Osobné údaje uchovávame 5 rokov odo dňa vybavenia reklamácie.

Kontaktný formulár 

Osobné údaje záujemcov spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, predmet správy na účel prijatia a vybavenia vášho dopytu. Právnym základom spracúvania týchto osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. predzmluvných vzťahov. Osobné údaje uchovávame 6 mesiacov. 

Recenzie 

Osobné údaje objednávateľov, ktorí poskytli recenziu, spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, fotografia, email, tel. č., predmet recenzie so súhlasom dotknutej osoby za účelom zverejnenia recenzie na web stránke prevádzkovateľa a na sociálnych sieťach. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu udelenia súhlasu. Dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas zaslaním oznámenia emailom. 

Newsletter 

Osobné údaje osôb, ktoré sa prihlásili na odber newslettera, spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, email na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje objednávateľov, príp. iných osôb, s ktorými máme zmluvný vzťah, spracúvame za účelom zasielania newslettera na právnom základe oprávneného záujmu, ktorým je informovanie o aktivitách prevádzkovateľa, jeho ponukách a akciách. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať, príp. namietať spracúvanie osobných údajov zaslaním písomného oznámenia alebo odhlásením sa z newslettera. Osobné údaje spracúvame po dobu 10 rokov.

Správa sociálnych sietí

Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky.

Marketingové súťaže

Osobné údaje súťažiacich spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, užívateľské meno, príp. iný poskytnutý údaj za účelom účasti a vyhodnotenia súťaže. Právnym základom je súhlas dotknutej osoby, ktorý poskytne pri prihlásení sa do súťaže. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu trvania súťaže a osobné údaje výhercu 1 rok po ukončení.

Webináre

Osobné údaje zúčastnených a prihlásených na naše živé vysielania - webináre (alebo záznamy zo živých vysielaní) spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, užívateľské meno, email, telefónne číslo, príp. iný poskytnutý údaj za účelom účasti a poskytnutia technických prístupov na webinár. Právnym základom je súhlas dotknutej osoby, ktorý poskytne pri prihlásení sa na webinár. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 5 rokov. Webináre organizujeme s partnerom (WebinarJam LLC), ktorý zabezpečuje technický chod webinárov a ktorý má na starosti odosielanie emailových pripomienok. Na základe vzniknutého zmluvného vzťahu, si obchodník vyhradzuje právo zasielať v primeranom množstve reklamné emaily na účely priameho marketingu, na právnom základe oprávneného záujmu. Odhlásiť sa z tohto odberu sa dá jednoducho kliknutím na odkaz "unsubscribe" v pätičke emailu. Prihlásením sa na webinár súhlasíte aj so zúčastnením sa na predajnej akcii, ktorá sa bude konať na záver vysielania.

Cookies

Cookies spracúvame na zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky a jej jednoduchšieho používania a na reklamné účely. Právnym základom na spracúvanie cookies je váš súhlas, ktorý nám dáte zakliknutím príslušného tlačidla na cookies lište. Cookies uchovávame 15 mesiacov.

SÚHLAS
Vo vyššie uvedených prípadoch spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe súhlasu, t.j. len s vašim súhlasom. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať,  a to, zaslaním oznámenia na náš email, kliknutím na link v pätičke emailu v prípade newslettera alebo v prípade cookies zmenou nastavenia prehliadača. 

PRÍJEMCOVIA
Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ide najmä o orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty.

Vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytnúť sprostredkovateľovi, ktorý nám dodáva odborné a špecializované služby. V prípade, že poveríme spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, máme s ním uzatvorenú  zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali sme ho mlčanlivosťou. Poverili sme nasledovných sprostredkovateľov:

- účtovnícka kancelária: EASY START Tax s.r.o. (Cintorínska 9,  811 08 Bratislava)

- poskytovateľ webhostingu (Websupport s. r. oo, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava)

- poskytovateľ systému pre administráciu web stránky (MioWeb s.r.o., Kampelíkova 35/20, 602 00 Brno)

- poskytovateľ online systému na rozosielanie emailov (SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno)

- poskytovateľ zobrazovanie notifikácií (Notifikuj s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha)

- poskytovateľ rozhrania na organizáciu živých vysielaní - webinárov alebo prehrávania záznamov zo živých vysielaní (WebinarJam LLC, 7660 Fay Ave Ste H184, La Jolla, CA 92037, USA)

- poskytovateľ SMS systému na rozposielanie SMS pripomienok (Twilio Ireland Limited 70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 D02 R296 Ireland)

- zamestnanci a iné spoločnosti, ktoré pre nás pracujú

TRETIE KRAJINY
Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje prenášame do tretej krajiny, a to do USA. Uvedená krajina poskytuje primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. 

SŤAŽNOSŤ
Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@pinkasistent.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. 

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Email: statny.dozor@pdp.gov.sk 

SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. 

Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä antivírusové programy, politiku silných hesiel a šifrovanie. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Aké máte ako dotknutá osoba práva?

GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov. 

Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti. 

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť;
 • ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi. 

Právo na prenosnosť údajov
V zákonom stanovených prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi. Týka sa to najmä spracúvania osobných údajov sú súhlasom alebo za účelom plnenia zmluvy, ak sú spracúvané automatizovanými prostriedkami a je to technicky možné.  

Právo namietať
V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí. 

Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 1.2.2023 Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.